Promóció szabályzat

Ajándék e-learning tanfolyam Facebook promóció szabályzat

I. A Szervező

Szervező:                              Koroknai Imre e.v. (a továbbiakban Szervező)
Székhelye:                             4060 Balmazújváros, Szegfű utca 8.

Szervező végzi az „Ajándék e-learning tanfolyam” elnevezésű promóciós játék – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását.
A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli.

II. Játékfeltételek

A Játékba nevezés feltétele, hogy a Játékos a www.facebook.com/KoroknaiAutosiskola Facebook oldal idővonalán közzétett promóciós posztot „Like-olja”, illetve a megszerezni kívánt vezetői engedély („A” vagy „B” kategória) betűjelét ugyanehhez a poszthoz kommentben közzé tegye.

II/A. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban csak cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek, illetve a megszerezni kívánt vezetői engedély tekintetében, a tanfolyamra való jelentkezéskor megfelelnek a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott jelentkezési feltételeknek.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.koroknaiautosiskola.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a Koroknai Autósiskola hivatalos oldalát, amelyet a www.facebook.com/KoroknaiAutosiskola alatt található. Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel) és képet tölt fel, kifejezett hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.

A Szervezőnek joga van a közösségi oldalát moderálni, az általában elfogadhatatlan közléseket tartalmazó kommenteket, post-okat és fotókat azonnal törölni az oldalról. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

II/B. A Játék menete

A Játékba nevezés feltétele, hogy a Játékos a www.facebook.com/KoroknaiAutosiskola Facebook oldal idővonalán közzétett promóciós posztot „Like-olja”, illetve a megszerezni kívánt vezetői engedély („A” vagy „B” kategória) betűjelét ugyanehhez a poszthoz kommentben közzé tegye. A Játékosok adatvédelmi beállításai a hozzászólások láthatóságát befolyásolhatják!

III. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játék időtartama: 2019. július 19. – 2019. július 29.
Nyeremény: 1db ingyenes, e-learning formában elvégezhető „A” vagy „B” kategóriás képzéshez kapcsolódó elméleti tanfolyam. – A nyeremény nem tartalmazza a vizsgadíjakat, a gyakorlati tanfolyam díját, illetve az egészségügyi tanfolyam díját, illetve a kötelező órákon felül vett órák árát. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra nem átruházható, egyéb kedvezménnyel nem összevonható.

Nyertesek kiválasztása

A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között a Szervező választja ki a Játék nyertesét.

Nyertes kiválasztása: 2019. július 30.
A nyertest a promóciós poszt alatti komment szekcióban hozzuk nyilvánosságra a játék lezárása után 3 munkanapon belül.

A nyertes, neve közzétételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot a Szervezővel, illetve jelezni a nyeremény-átvételi szándékát, valamint a nyeremény átadásáról történő egyeztetés lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes, illetve a tartaléknyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

Értesítés, nyeremények átvétele

A nyereményt a Játékos a Szervezővel előzetesen egyeztetett ügyfélszolgálati irodájában személyesen veheti át. A választott képzés tanfolyamának elkezdésére 2019. szeptember 02-ig van lehetősége.

IV. Személyes adatok kezelése

A jelen adatkezelési tájékoztató irányadó a Koroknai Imre e.v. (székhely: 4060 Balmazújváros, Szegfű utca 8.; adószám: 47479067-1-29; a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett „Ajándék e-learning tanfolyam” elnevezésű promóciós játék (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

A. A kezelt személyes adatok köre

• vezeték- és keresztnév,
• születési dátum

A Játékba történő részvételhez a résztvevő egyértelműen hozzájárul, hogy a promóciós poszt alatt a komment részlegben megjelenjen profilképe, illetve neve. A születési dátum, kizárólag a nyertes esetén szükséges, a 24/2005. (IV.21.) GKM rendeletben meghatározott életkori feltételnek való megfelelés ellenőrzéséhez.

B. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezeli, illetve dolgozza fel. Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a Játék lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

C. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Játékos a Játékban történő részvétellel egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozza fel.
A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

D. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve a játék lebonyolításával megbízott alkalmazottai jogosultak.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

E. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 4060 Balmazújváros, Szegfű utca 8. címen,
  • e-mail útján adatvedelem@koroknaiautosiskola.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36-52-580-508 számon

Tájékoztatjuk, hogy

  • a személyes adat szolgáltatása önkéntes hozzájáruláson alapul.
  • a játékban való részvétel feltétele a személyes adatok kezelése.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem vehet részt a promóciós játékban

F. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

G. Panasztételi lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

V. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, Szervező kijelenti, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) valamint a magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) (a továbbiakban együtt „Facebook”) teljes mértékben felmenti minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

Balmazújváros, 2019. 07. 12.

 

x Széchenyi2020